Booking Now

Binh Duong

Address: 2nd Floor, Lotte Mart Binh Duong, Lái Thiêu, Thuan An, Binh Duong
Phone: (0274) 399 0006/7
4 screens, 689 seats
Address: 2nd Floor, Lotte Mart Binh Duong, Lái Thiêu, Thuan An, Binh Duong